Hva er regnskapsanalyse?


Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse handler om å foreta en systematisk bearbeidelse av regnskapsdata med formål om å belyse bakenforliggende økonomiske forhold. På denne måten kan man skaffe seg god innsikt i virksomheten og skaffe seg et bedre grunnlag for å si noe om fremtiden.

Regelmessig analyse av regnskapet er viktig i styrings- og kontrolløyemed, som hvis man eventuelt ønsker å sammenligne økonomiske forhold i egen virksomhet med resten av bransjen. Det kan også være aktuelt ved kjøp eller salg av foretak, ved sammenslutninger, ved opptak av nye eiere, ved kredittytelse etc.
Regnskapsanalysen tar hovedsakelig sikte på å belyse ett eller flere av flg. forhold:
 • Lønnsomhet
  Hvilken avkastning gir virksomheten på egenkapitalen og totalkapitalen?
 • Finansiering
  Hvordan skjer anskaffelsen og anvendelsen av kapitalen?
 • Likviditet
  I hvilken grad er foretaket i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller?
 • Soliditet
  I hvilken grad er virksomheten i stand til å tåle tap
Kilde; //http://visma.no/index.asp?topExpand=&subExpand=&menuid=1001481&strUrl=//applications/system/publish/view/showobject.asp?infoobjectid=1000878&context=36//