Hva er verdikjeden?

En verdikjede er en prosess for å skape en verdi. Primæraktivitetene skaper verdien og støtteaktivitetene støtter primæraktivitetene. Porters modell er delt i to, selve verdikjeden og fire kriterier. I verdikjeden starteren med intern logistikk, operasjonene som skal til, ekstern logistikk, markedsføring og salg og tjenester som går tilbake til intern logistikk. De fire kriteriene:
  1. Infrastruktur, hvordan er denne oppbygd
  2. Kompetansen til bedriften,
  3. Hvordan støtter teknologi kriteriene 1 og 2.
  4. Procurement – fremskaffelse, anskaffelse.
    Added value: øke verdien på en tjeneste uten å øke kostnaden.
Nå har jeg på en måte to teoretiske elementer. Økonomi og lønnsomhet på den ene siden, og porter sin verdikjede på den andre siden.

Primær aktiviteter og sekundær aktiviteter

Verdikjeden består av primæraktiviteter (hovedaktivitetene) og sekundæraktiviteter (støtteaktivitetene)

Eksempler på primæraktiviteter: innkjøp, tilvirkning, markedsføring, service, salg, produksjon osv. Disse aktivitetene går direkte på å lage et produkt som kan selges.
Sekundæraktiviteter kan for eksempel være personalutvikling, drift av IKT-system, økonomistyring. Disse aktivitetene støtter hovedaktivitetene, og skal hjelpe en bedrift til å arbeide mer effektivt.

Både primæraktivitetene og sekundæraktivitetene må fungere godt i en effektiv verdikjede. Hvis det skulle være et svakt ledd i verdikjeden, vil kvaliteten på produktet bli dårligere.

Her ser dere en video om verdikjeden


Hva er kvalitet?


Kvalitet, substantiv som betyr spesifikt eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv.
Eksempel: God kvalitet, dårlig kvalitet, heve eller senke kvaliteten.

Ordet brukes og forstås ofte selvstendig i positiv betydning som i uttrykket kvalitetsprodukt som er ment å bety et produkt av god kvalitet.
Når ordet kvalitet blir brukt alene synonymt med god kvalitet, blir det tilsvarende vanskelig å forholde seg til uttrykket dårlig kvalitet.
I mer teknisk forstand brukes ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot RETT kvalitet. Kvalitet i teknisk sammenheng angir samsvar med brukerens forventninger. Den korrekte definisjonen i henhold til ISO 9000 er: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

Hvordan sikre leddene i verdikjeden?

Vi kan sikre ledden i verdikjeden ved å beskytte det mot skader, tyveri, og feilforsendelser. Vi bør også sikre ledden i verdikjeden mot uvedkommende slik at de ikke får tak i sensitiv informasjon.

Målet = å sikre eller eventuelt forbedre kvaliteten i hele verdikjeden.

Arbeidet med å analysere og kvalitetssikre følger disse fasene: lol
(Dette er KVALITETSSIRKELEN)
Kvalitetssirkelen.jpg
Kvalitetssirkelen.jpg

I midten står det "God kvalitet".
Rundt denne er det tall, disse betyr:
1. SETTE MÅL. Hva vil vi oppnå?
2. KARTLEGGE. Hvordan er situasjonen i dag?
3. PLANLEGGE TILTAK. Hvilke konkrete tiltak må vi gjennomføre for å nå målet? Når skal de gjennomføres og hvem er ansvarlig?
4. GJENNOMFØRE. Gjennomføre tiltakene som er planlagt.
5. VURDERE. Hva var bra og hva var ikke så bra? Hvordan kan vi forbedre det som var dårlig?
6. FØLGE OPP. Vi har fått kunnskap og erfaring. Sette opp nye og krevende mål.

Så var det ny runde igjen, men mer avansert og slik fortsetter det.

KILDER: Økonomi og Administrasjon VG2 kapittel 11 punkt 3 (Dvs 11.3, side 255-257).

Hvordan måle kvalitet?

For å finne ut om et mål er nådd, utføres avvikskontroller.Her sammenligner bedriftene kvaliteten etter at tiltakene er satt i gang, med kvaliteten før.

Netthandel og verdikjeden.

Netthandel har hatt en rivende utvikling de siste årene. Økt netthandel betyr nye muligheter, men også nye utfordringer for de fleste bedrifter. Det kreves stor grad av omstillingsevne, og du må hele tiden følge med på utviklingen. Her finner du rettighetenekundene har i forbindelse med netthandel! Artikkelfra Nrk om dette rundt netthandel. Netthandelen øker mye som kan se i denne artikkelen. Her er det også en artikkelom netthandel og verdikjeden. Flere artikkler rundt dette med netthandel der de lurer på om netthandel er liv laga. Noe de mener at det er og at de statestikkene som SSB lager rundt dette med netthandel.

Avvikskontroll

For å finne ut om et mål er nådd, gjennomfører bedriften en avvikskontroll. i slike avvikskontroller sammenlikner bedriften kvaliteten etter at tiltaket er iverksatt, med kvaliteten fra før.

Verdikjeden fra informasjonskilde til sluttbruker

Til toppen.
Til toppen.
Innholdsproduksjon

Innhold kan bestå i et skjønnlitterært verk, sportsbegivenheter, komposisjoner, produksjon av dokumentar- eller spillefilmer, avisartikler, nyhetssendinger, dataspill, musikk og utvikling av programvare mv.

Til toppen.
Til toppen.
Redigering

Redigering refererer til den verdiøkende virksomhet som forestås av aktører som setter ulike tjenester sammen i pakker. Dette omfatter f.eks. en avisbedrift som redigerer artikler sammen til en avis, et kringkastingsselskap som lager et sendeskjema, bedrifter som utarbeider og ajourfører databaser, en bedrift som tilbyr en teletorgtjeneste eller et videoarkiv for tilbud om Video on Demand, en bedrift som formgir en hjemmeside på Internett eller en aktør som setter sammen et tilbud av bøker til en elektronisk bokhandel.

Til toppen.
Til toppen.
Tjenestelevering

Tjenestelevering er det punkt i kjeden der det vanligvis etableres en relasjon mellom tilbydere og brukere. Dette kan f.eks. dreie seg om et teleselskap som utvikler og håndterer kundeavregningssystemer for telefoni-tjenester, en kringkaster som tilbyr dekodere med interaktive funksjoner eller som utvikler en elektronisk programoversikt og systemer for bestilling av programmer, aktører som tilbyr Internett-aksess på PC eller TV, eller aktører som utvikler programvare for navigering og søk på Internett.

Til toppen.
Til toppen.
Distribusjon

Distribusjon refererer til selve overføringen av digitale signaler over fysisk infrastruktur, som tele-, data- og kringkastingsnettene. Distribusjonsdelen omfatter også utbygging, vedlikehold og oppgradering av infrastruktur og administrasjon av nettene, f.eks. ved at et teleselskap reserverer overføringskapasitet i telenettet for en telefonsamtale.
Tradisjonelt har distribusjon og tjenesteleveranser vært tett integrert og blitt ivaretatt innenfor samme selskap. I en periode var det imidlertid mange eksempler på at aktørene fant det hensiktsmessig å skille funksjoner som tjenestelevering og transport fra hverandre. Innen kringkasting har dette i Norge kommet til uttrykk ved at NRK har solgt sitt bakkebaserte sendernett til Norkring AS. I telesektoren har tjenesteleverandører som selv ikke eier fysiske nett mulighet til å leie nettkapasitet av nettilbydere, og dette er et uttrykk for samme fenomen.
Det finnes imidlertid også lang rekke eksempler på det motsatte; tjenesteleverandører som kjøper opp distribusjonskapasitet, for å skaffe seg kontroll over tilgangen til sluttbrukere. Trenden i dag ser ut til å gå mot store konstelasjoner som gjennom oppkjøp forsøker å ta hånd om hele verdikjeden.

Til toppen.
Til toppen.
Brukere

...skillet mellom profesjonelle og andre aktører blir mindre tydelig.
Brukerne av IK-tjenester er privatpersoner, bedrifter, offentlige myndigheter og andre organisasjoner. Konvergensutviklingen medfører at brukerne i større grad enn tidligere kan veksle mellom ulike roller som brukere, produsenter og leverandører av innhold. Dette har sammenheng særlig med at kostnadene ved å etablere et digitalt informasjonstilbud er relativt lave, sett i forhold til tradisjonelle medier.
Videre har prisene på avansert elektronisk utstyr vist en sterkt fallende tendens. Fallende priser bidrar dermed til at det kvalitative skillet mellom profesjonelle og andre aktører blir mindre tydelig.
En annen viktig egenskap ved verdikjeden er at teknologien gjør det mulig å knytte mer direkte forbindelser mellom kilde og bruker. Ett eksempel på dette er en forfatter som legger sin produksjon direkte ut på Internett. En slik tjeneste vil for så vidt involvere alle funksjoner i ovennevnte verdikjede. Forskjellen er imidlertid at enkelte av de tradisjonelle mellomleddene i bokbransjen, som forlag og bokhandel, er eliminert. Forfatteren har selv overtatt disse funksjonene.
Elektronisk spredning av medieprodukter representerer et stort potensiale for kostnadseffektivisering innen mange bransjer. Samtidig representerer det en stor utfordring for enkelte av de tradisjonelle handelsleddene, samt for forvaltningen av opphavsretter, kvalitetskontroll, innholdsregulering mm.
~Hentet fra http://infodesign.no/artikler/verdikjeden_300501.htm